ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม