รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-Math
สถานที่เรียน : 938
1.ครูเกวลี ด่างเกษี
2.ครูจันสุดา โปรัมย์
3.ครูสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล
60 60
2 BBW Woodball Club
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูมณฑาทิพย์ ปลื้มน้อย
30 30
3 Crossword
สถานที่เรียน : หลังเวทีคนเก่ง หน้าอาคาร 2
1.ครูพนอ เล็ดรอด
2.ครูโยทกา จีนเจริญ
3.ครูรุ่งทิพย์ สุวรรณลักษณ์
60 60
4 Ecotourism(การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
สถานที่เรียน : 532
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3-6
1.ครูเบญจพร ทศานนท์
2.ครูสาวกาญจนา อิ่มจีน
- - 40 40
5 English for Fun
สถานที่เรียน : 437
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน EP/MEP
1.ครูธัญญาวดี พนมเขต
156 157
6 Gelly Express
สถานที่เรียน : หน้าศาลาสุนทรภู่ อาคาร 5
1.ครูฐิติพงค์ ขัติพรหม
25 25
7 IOT
สถานที่เรียน : 511
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูวาริน แซ่ตู
- - - 20 16
8 Knowledge Online
สถานที่เรียน : 513
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ครูพิมพ์พกาญจน์ ประชัน
2.ครูสุทธิวุฒิ นันทจุติ
- - - 40 40
9 Sci - News
สถานที่เรียน : LAB 9
1.ครูชมภูนุช ลาบึง
2.ครูนารินทร์ ทองเพียร
3.ครูสุเทพ ชื่นบาน
60 60
10 Science Shows
สถานที่เรียน : LAB 2
1.ครูชาญดา ปันตา
2.ครูอัมภัสชา คล้ายเจ็ก
40 40
11 Techno Robot
สถานที่เรียน : 438
1.ครูนฤมล สุนทอง
2.ครูสิริยากร พลลา
40 41
12 Thinking
สถานที่เรียน : LAB 3
1.ครูมนตรี กรพณิชสกุล
2.ครูอภิเดช เกษมสันติวงศ์
40 40
13 กระดาษสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : หน้าห้องสวัสดิการอาคาร 2
1.ครูกำไร อำไพ
- - 20 20
14 กองร้อยพิเศษ
สถานที่เรียน : ลานเอนกประสงค์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.ครูอมฤต โพธิ์กาศ
- - - - - 20 20
15 กีฬาเทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน : ช็อปมวย
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.ครูสิทธิชัย เทพเดช
- - - - - 20 20
16 กีฬาเรือพาย
สถานที่เรียน : คลองสำโรงหลังโรงเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนชาย
1.ครูปัญจโชติ บุญเขียว
2.ครูสำรวย เอี่ยมทอง
41 41
17 เกมคณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 9
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ครูศิริลักษณ์ รอดชื่น
2.ครูอุษาวดี รอดพรม
- - - 40 40
18 เกมหรรษา
สถานที่เรียน : 122
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ครูสำเริง จงรุ่งเรืองสิน
- - - 20 20
19 คณิตคิดเพลิน
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.ครูสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์
2.ครูอังคณา ชนะเอม
40 40
20 คณิตคิดเร็ว
สถานที่เรียน : 113
1.ครูนุชธิตรา พงศ์จิระปัญญา
2.ครูพัชรา วิเชียร
40 40
21 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 533
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1
1.ครูจินตนา บุญสู่
2.ครูนววิธ ศรีปลั่ง
- - - - - 40 40
22 คนดูซีรีส์
สถานที่เรียน : อาคาร 8
1.ครูณัฐภัทร แป้นศิริ
2.ครูเตชินี สุขสำราญ
3.ครูธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์
4.ครูวิรศรา เทียบแก้ว
80 80
23 คนโสตบางบ่อ
สถานที่เรียน : ห้องโสต
1.ครูพีรพัฒน์ เพ็ชรประยูร
2.ครูสรวิช อินรือง
40 41
24 คำคม
สถานที่เรียน : อาคาร 5
1.ครูดวงฤดี บัวแก้ว
2.ครูอทิตยา หิรัญพฤกษ์
40 40
25 โครงงานสังคม ม.ต้น
สถานที่เรียน : 536
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ครูธันยรัตน์ กล้ายประยงค์
2.ครูศันสนีย์ รัตนะ
- - - 41 41
26 โครงงานสังคม ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 536
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูมิ่งขวัญ สาสิงห์
2.ครูสุนันทา นุตน้อย
- - - 40 42
27 งาน DIY By ครูวิทย์
สถานที่เรียน : LAB 1
1.ครูพัทธนันท์ จันชะดา
2.ครูอรอนงค์ ธงชัย
40 40
28 จิตอาสาพัฒนาบางบ่อ
สถานที่เรียน : LAB 8
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูจักรกริช แก้วไวยุทธ
2.ครูธนกร คิดตาโย
- - - 40 40
29 ชีววิทยาเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : LAB 6
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูกรกช ตั้งเจริญลาภ
- - - 40 40
30 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : 923
1.ครูนงลักษณ์ พรหมชัยสถาพร
20 20
31 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 612
1.ครูจักรกฤษณ์ ย่านกลาง
20 29
32 ดูซีรีส์ให้ซีเรียส
สถานที่เรียน : ยังไม่สามารถระบุได้
1.ครูชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน
2.ครูศุภวัฒน์ มูลเคน
40 40
33 เด็กรุ่นใหม่ หัวใจอาสา
สถานที่เรียน : LAB 7
1.ครูเกศกนก มีสุขใจ
2.ครูวรรณวิสา จันทร์โสภา
3.ครูอุมาพร จงนอก
60 60
34 เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์
สถานที่เรียน : 534
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูนพรัตน์ แบบกัน
- - 40 40
35 เที่ยวทั่วไทย
สถานที่เรียน : 214
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูจันทนา ขาวแสง
2.ครูจิรัตดาพร เดชวรรณ์
- - - 40 40
36 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1,ม.4
1.ครูพลอยภัทรา กาญจนเกษตรกุล
- - 20 21
37 ธรรมดี
สถานที่เรียน : 535
1.ครูปาณิสรา แสงจันทร์
21 21
38 นักประดิษฐ์น้อย
สถานที่เรียน : เวทีคนเก่ง
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1 ,ม.4
1.ครูเดือนเต็ม ปลื้ม
2.ครูพีรพงษ์ สิงห์มนัส
- - 43 42
39 บริดจ์ (Bridge)
สถานที่เรียน : 215
1.ครูเกสร จงอยู่สุข
2.ครูนันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ์
44 50
40 บอร์ดเกม
สถานที่เรียน : เวทีคนเก่ง
1.ครูภัคพล เขียวขำทวีวงษ์
2.ครูวิกานดา เลิกสันเทียะ
3.ครูวิภาวี สุขหร่อง
60 60
41 บ้าน K-series
สถานที่เรียน : LAB 4
1.ครูณัฐณิชา เพชรวิเศษ
2.ครูอภิญญา เพ็งโสภา
40 40
42 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : ลานเอนกประสงค์
1.ครูฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ
20 20
43 ประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 5
1.ครูกิตติกร บุญเรือง
40 40
44 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.ครูนัฐฐา สาขุน
2.ครูวีรชน อำมลา
3.ครูสุดตา ไชยบัวแดง
60 64
45 ฝึกคิดคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 9
1.ครูชาลินีย์ แซ่ตั๊ง
2.ครูวีระชัย แสนบัณฑิต
3.ครูแสงดาว ฉวนศรี
60 25
46 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 228
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูสุภา จันทรมาก
2.ครูอภิญญา จันทรวิวัฒน์
- - - 40 40
47 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
สถานที่เรียน : 228
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ครูปวีณา ชาวงษ์
2.ครูวนัสนันท์ ก้านดี
- - - 40 40
48 ฟุตซอล (Futsal)
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ครูวีระพงษ์ สีหาราช
- - - 40 40
49 ภาษาจีนสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 925
1.ครูธัญพิชา แซ่หลี
2.ครูวรวรรณ ราชสมบัติ
40 40
50 ภาษาญี่ปุ่นในโลกออนไลน์
สถานที่เรียน : 927
1.ครูภานุพงศ์ เอี่ยมโพธิ์ศักดา
20 20
51 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 523
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ครูพรสุดา อู่ทอง
2.ครูศศิประภา ปัญญาหาญ
3.ครูเสาวลักษณ์ สิงทองดา
60 60
52 มิวเซียมที่รัก
สถานที่เรียน : 218
1.ครูพร้อมยศ ถาริยะ
20 21
53 รอบรู้สังคมไทย
สถานที่เรียน : 932
1.ครูคมกริช พันธุ์ประเสริฐ
2.ครูณัฐพร แป้นถึง
3.ครูนิยม ขจรเนติกุล
60 60
54 เรียน เล่น เป็นไทย
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.ครูสุกัญญา บุญฉิม
- - - 30 30
55 วงดนตรีสากล (สตริง-ลูกทุ่ง)
สถานที่เรียน : 622
1.ครูพหลณรงค์ พินัยนิติศาสตร์
20 47
56 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : 611
1.ครูมนัสชัย ตุ้มทอง
61 62
57 วอลเลย์บอลป่าวหนู
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.ครูศิรินยา ตอนจักร์
20 20
58 วัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : 921
1.ครูรุ่งนภา เผือกน้อย
2.ครูสิริญา ทรงกิตติกุล
40 41
59 ศูนย์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 521
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.ครูศรีประไพ ไชยนา
- - - 20 13
60 เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่เรียน : หลังอาคาร 5 (ใต้ต้นลำไย)
หมายเหตุ : เฉพาะม.1-4
1.ครูวราภรณ์ เคลือน้ำคำ
2.ครูอภิญญา วันทมาตย์
- - 40 40
61 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : LAB 5
1.ครูวาลิช ลีทา
2.ครูสุชีลา พรรณหาญ
40 40
62 สภาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1.ครูกัลยกร เวชกุล
2.ครูดวงเดือน จันทร์ทอง
3.ครูปาลีภัสร์ ธัญเมธจารุโรจน์
60 60
63 สานงานศิลป์
สถานที่เรียน : 621
1.ครูทิพธัญญา ชมชื่น
2.ครูนิลุบล ภูมีเขียน
3.ครูสุภาวดี คำแก้ว
60 59
64 สารานุกรมไทย
สถานที่เรียน : ศาลาหกเหลี่ยมหน้าอาคาร 5
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.ครูดารารัตน์ ชุติวัฒนเศรษฐ์
2.ครูสุภัทรา แสงวัฒน์
- - - 40 40
65 เส้นสายลายศิลป์
สถานที่เรียน : 714716
1.ครูคมกฤษ ตุลยะปรีชา
2.ครูจิตสุภา ยศสุภาพ
3.ครูเอนก แจ่มคล้าย
61 62
66 หนังสือออนไลน์หรรษา
สถานที่เรียน : เรือนเกษตร
1.ครูทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม
2.ครูวริศรา วั่นเส็ง
40 44
67 หมอภาษา (ภาษาอังกฤษ)
สถานที่เรียน : ลานเอนกประสงค์
1.ครูจินตนา รุ่งฉวี
2.ครูจุฑารัตน์ ประทุมทีป
3.ครูนวลปราง แป้นเหมือน
4.ครูอติกานต์ วรรณา
80 80
68 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูมัญชรี ศรีวิชัย
2.ครูศศิธร ลิ่วเวหา
3.ครูสายฝน เต่ารั้ง
60 60
69 อย.น้อย
สถานที่เรียน : 812
1.ครูเนตรชนก เอกนก
2.ครูสุนันทา พรหมรัตน์
40 40