รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-MATH
สถานที่เรียน : หมวดคณิตศาสตร์
1.นางสาวจันสุดา โปรัมย์
2.นางสาวพัชรา วิเชียร
60 54
2 Cooking show
สถานที่เรียน : ห้องเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนโครงการ EP/MEP
1.นางสาวธัญญาวดี พนมเขต
2.นางสาวภควรรณ แผลงศาสตรา
170 168
3 cover dance
สถานที่เรียน : ลานอเนกประสงค์
1.Teacher ED.
2.Teacher Oman
40 40
4 Did you know?
สถานที่เรียน : Lab 5
1.นางสาววาลิช ลีทา
2.นางสุชีลา พรรณหาญ
40 22
5 E-Sports
สถานที่เรียน : ห้องเรียน
1.นางสาวมณฑาทิพย์ ปลื้มน้อย
2.นายฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ
40 39
6 Enjoy Social Media
สถานที่เรียน : 534
1.นางสาวปาณิสรา แสงจันทร์
2.นางสาวสาธินี ดวงแก้ว
40 40
7 Fold me
สถานที่เรียน : ด้านหลังอาคาร 4
1.นางนวลปราง แป้นเหมือน
2.นางสาวจุฑารัตน์ ประทุมทีบ
40 23
8 Gelly Express
สถานที่เรียน : หลังอาคาร 3
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3 และ ม.5
1.นายฐิติพงค์ ขัติพรหม
- - - - 20 20
9 Good Ideas (food and drink)
สถานที่เรียน : Lab 6
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางจุลัยพร สังข์แก้ว
2.นางสาววิจิตรา ป้องสีดา
40 39
10 High Society
สถานที่เรียน : 536
1.นางอภิญญา วันทมาตย์
2.นายอุเทน ทัศเกษร
40 39
11 ICT
สถานที่เรียน : ห้อง ICT
1.นายวิธพล กระบวน
2.นายอมฤต โพธิ์กาศ
40 38
12 knowledge online
สถานที่เรียน : รร.บางบ่อวิทยาคม
1.นางสาวพิมพ์พกาญจน์ ประชัน
2.นายสุทธิวุฒิ นันทจุติ
40 33
13 MasterChef Junior
สถานที่เรียน : Lab 7
1.นางสาวเกศกนก มีสุขใจ
2.นางสาววรรณวิสา จันทร์โสภา
3.นางสาวอุมาพร จงนอก
4.นายกรกช ตั้งเจริญลาภ
80 83
14 Math Design
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 9
1.นางสาวชาลินีย์ แซ่ตั๊ง
2.นางสาวแสงดาว ฉวนศรี
3.นายวีระชัย แสนบัณฑิต
60 25
15 Paper
สถานที่เรียน : 223
1.นางสาวโสพิศ สงประสพ
- - - 20 19
16 Science Entertain
สถานที่เรียน : Lab 2
1.นางสาวชาญดา ปันตา
2.นางสาวอัมภัสชา คล้ายเจ๊ก
40 14
17 Techno : Robot
สถานที่เรียน : 438
1.นางนฤมล สุนทอง
2.นางสาวอริสรา ตั้งใจดี
40 39
18 YC เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางสาวปวีณา ชาวงษ์
2.นางสาววนัสนันท์ ก้านดี
3.นางสาวสุภา จันทรมาก
60 60
19 กีฬาบริดจ์
สถานที่เรียน : หลังอาคาร4
1.นางสาวนันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ์
20 22
20 เกมหรรษา
สถานที่เรียน : 122
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสำเริง จงรุ่งเรืองสิน
2.นายธีระ จงรุ่งเรืองสิน
- - - 40 18
21 คณิตคิดเร็ว
สถานที่เรียน : 111
1.นางณัฏฐ์ณรัน เอี่ยมสะอาด
2.นางภัทร์ชฎา มิสกี้
3.นางสาวนุชธิตรา พงศ์จิระปัญญา
60 8
22 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 126
1.นางสาวจินตนา บุญสู่
2.นายนววิธ ศรีปลั่ง
40 33
23 ครอสเวิร์ด
สถานที่เรียน : หลังอาคาร 4
1.นางสาวพนอ เล็ดรอด
2.นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุวรรณ
3.นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณลักษณ์
60 57
24 คำคม (เกมต่ออักษรไทย)
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 5
1.นางสาวดวงฤดี บัวแก้ว
2.นางสาวสุธัมมา เพ็ชรเจริญ
3.นางสาวอทิตยา หิรัญพฤกษ์
60 60
25 คิดแบบวิทย์
สถานที่เรียน : Lab 3
1.นายมนตรี กรพณิชสกุล
2.นายอภิเดช เกษมสันติวงศ์
40 31
26 งาน DIY BY ครูวิทย์
สถานที่เรียน : Lab 1
1.นางสาวพัทธนันท์ จันชะดา
2.นางสาวอรอนงค์ ธงชัย
40 40
27 จิตอาสา สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1.นางดวงเดือน จันทร์ทอง
- - - 42 42
28 จิตอาสาพัฒนาองค์กร
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 7
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.2
1.นายสัญญา มหาเมธากูล
- - - - - 20 12
29 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : 121
1.นางสาวนงลักษณ์ พรหมชัยสถาพร
2.นางสาวภัสราภรณ์ เสียงเย็น
40 23
30 ดนตรีสากลและขับร้อง
สถานที่เรียน : 622
1.นายธีรวัตร คันธชัย
2.นายเอกภพ คงปั้น
60 59
31 ติว O-NET พิชิต 100
สถานที่เรียน : 937
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.3
1.นางสาวบุญชู กันเกตุ
- - - - - 32 32
32 เตรียมนิติศาสตร์
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวศันสนีย์ รัตนะ
2.นายนพรัตน์ แบบกัน
- - - 40 26
33 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สถานที่เรียน : 532
1.นางกำไร อำไพ
2.นางสาวกาญจนา อิ่มจีน
3.นางสาวเบญจพร ทศานนท์
60 60
34 เทคนิคคิดลัด
สถานที่เรียน : 533
1.นางสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์
2.นางอังคณา จันทร์แก้ว
40 40
35 เที่ยวทั่วไทย
สถานที่เรียน : ลานอเนกประสงค์
1.นางจิรัตดาพร เดชวรรณ์
2.นางสาวจันทนา ขาวแสง
40 38
36 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1 และ ม.4
1.นางสาวพลอยภัทรา กาญจนเกษตรกุล
- - - - 20 22
37 นักประดิษฐ์น้อย
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวเดือนเต็ม ปลื้ม
2.ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์ สิงห์มนัส
20 28
38 บอร์ดเกม
สถานที่เรียน : 135
1.นายภัคพล เขียวขำทวีวงษ์
20 20
39 ประวัติศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 5
1.นายกิตติกร บุญเรือง
2.นายอคิน แก้วกระจ่าง
40 40
40 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.นางสาวนัฐฐา สาขุน
2.นางสาวศิรินยา ตอนจักร์
3.นายสุดตา ไชยบัวแดง
60 60
41 พืชผักสวนครัว
สถานที่เรียน : ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน
1.นางสาวมธุกันตา แซ่ลิ้ม
2.นางสาวสุภาวดี ทองสะอาด
40 41
42 เพชรภาษาไทย
สถานที่เรียน :
1.นางสาวพรสุดา อู่ทอง
2.นางสาวสุกัญญา บุญฉิม
40 40
43 ภาษาจีนสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 925
1.นางสาวธัญพิชา แซ่หลี
2.นางสาววรวรรณ ราชสมบัติ
40 40
44 ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 926
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.1/7 เท่านั้น
1.นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน
2.นายภาณุพงศ์ เอี่ยมโพธิ์ศักดา
- - - - - 44 44
45 ภาษาอังกฤษจาก Netflix
สถานที่เรียน : 931
1.นางสาววิกานดา เลิกสันเทียะ
2.นางสาวศศิธร ศรีราธารา
40 40
46 รักษ์ไทย
สถานที่เรียน : 533
1.นางจารุภี จันทร์เทพ
2.นางสาววราภรณ์ เคลือน้ำคำ
40 24
47 เรือพาย
สถานที่เรียน : ริมเขื่อน
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนชาย
1.นางสาวสำรวย เอี่ยมทอง
2.นายปัญจโชติ บุญเขียว
40 40
48 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : 611
1.นายมนัสชัย ตุ้มทอง
40 60
49 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นางสาวจินตนา รุ่งฉวี
2.นางสาวอติกานต์ วรรณา
40 40
50 วัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : 921
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวรุ่งนภา เผือกน้อย
2.นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล
- - - 40 40
51 วิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : Lab 9, ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์
1.นางสาวชมภูนุช ลาบึง
2.นางสาวนารินทร์ ทองเพียร
3.นายสุเทพ ชื่นบาน
60 60
52 เวทคณิต
สถานที่เรียน : 215
1.นางสาวกัลยกร เวชกุล
2.นางสาวปาลีภัสร์ ธัญเมธจารุโรจน์
40 15
53 ศูนย์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 521
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวศรีประไพ ไชยนา
- - - 20 19
54 สตรีทฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นายวีระพงษ์ สีหาราช
- - - 20 19
55 สานงานศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์ 621
1.นางสาวทิพธัญญา ชมชื่น
2.นางสาววนิลุบล ภูมีเขียน
3.นางสาวสุภาวดี คำแก้ว
81 61
56 สารานุกรม
สถานที่เรียน : ศาลา 6 เหลี่ยม
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางดารารัตน์ ชุติวัฒนเศรษฐ์
2.นางสาวสุภัทรา แสงวัฒน์
- - - 40 39
57 สื่อสังคมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 536
1.นางสาวมิ่งขวัญ สาสิงห์
2.นางสาวสุนันทา นุตน้อย
40 40
58 เส้นสายลายศิลป์
สถานที่เรียน : 714
1.นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา
2.นายเอนก แจ่มคล้าย
40 26
59 เสมารักษ์ (สารวัตรนักเรียน)
สถานที่เรียน : ห้องเสมารักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
1.นายคมกริช พันธุ์ประเสริฐ
2.นายนิยม ขจรเนติกุล
40 40
60 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 6
1.นายพีรพัฒน์ เพ็ชรประยูร
20 20
61 หนังสืออ่านเล่น
สถานที่เรียน : โรงอาหารฝั่งอาคาร8
1.นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม
20 21
62 ห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย
2.นางสาวศศิธร ลิ่วเวหา
3.นางสาวสายฝน เต่ารั้ง
60 62
63 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : 511
1.นางสาวณัฐธิญา กับปุลาวัลย์
2.นางสาววาริน แซ่ตู
40 32
64 อนุรักษ์ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 612
1.นายเทิดศักดิ์ คล้ายนิ่ม
20 20
65 อย. น้อย
สถานที่เรียน : 812
1.นางสาวเนตรชนก เอกนก
2.นางสาวสุนันทา พรหมรัตน์
40 40
66 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : Lab 8
1.นายจักรกริช แก้วไวยุทธ
2.นายธนากร คิดตาโย
40 39
67 อีสานพาแซ่บ
สถานที่เรียน : 422
1.นางสาวดรุณี วรจักร์
2.นางสาววิภาวี สุขหร่อง
40 41
68 โอ้โห โควิด
สถานที่เรียน : อาคารอเนกประสงค์
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวเตชินี สุขสำราญ
2.นางสาวธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์
3.นางสาววิรศรา เทียบแก้ว
4.นายณัฐภัทร แป้นศิริ
- - - 80 81
69 แฮนด์บอล
สถานที่เรียน : ลานอเนกประสงค์
1.นายวีรชน อำมลา
20 22